Politica de Confidențialitate2023-03-16T15:52:50+00:00

Politica de Confidențialitate

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Cadrul legal aplicabil: Regulamentul European Privind Protectia Datelor cu Caracter Personal UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation), Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

2. Datele de identificare ale operatorului si ale reprezentantilor acestuia: Centrul Medical Mărăști SRL, cu sediul social in Cluj-Napoca, Judetul Cluj, Str Aurel Vlaicu Nr. 10/41, Numar de Ordine in Registrul Comertului J12/315/2010, Cod Unic de Inregistrare 27280905, adresa de e-mail: centrulmedicalmarasti@gmail.com, website: www.lavitamed.ro, Tel. 0264 410 941, Mobil 0736 172 533, responsabil cu protectia datelor e-mail: centrulmedicalmarasti@gmail.com.

3. Categoriile de date cu caracter personal vizate: datele de identitate, datele privind domiciliul / resedinta, datele de contact incluzand adresa, numar de telefon, adresa de e-mail, datele privind originea rasiala sau etnica, date genetice, biometrice, date medicale, date privind viata sexuala sau orientarea sexuala, corespondenta si/sau documentatie care cuprinde date si/sau informatii din cele enumerate anterior

4. Scopul in care sunt prelucrate datele cu caracter personal: operatorul va prelucra datele cu caracter personal in scopul prestarii serviciilor medicale solicitate de client, identificarii diagnosticului medical, stabilirii tratamentului adecvat, a urmaririi evolutiei medicale in timpul si dupa efectuarea tratamentului, a reactiilor pozitive sau adverse privind administrarea unui anumit tratament medical si/sau medicamentos, in scopuri stiintifice, interesul legitim urmarit de operator fiind acela de a contribui, prin informatiile obtinute, la dezvoltarea permanenta a stiintei medicale si de a detine si prelucra o evidenta cat mai exacta in scopul efectuarii unui tratament medical adecvat in interesul primordial al pacientului. Centrul Medical Mărăști SRL isi asuma expres obligatia de a administra in conditii de siguranta, confidentialitate totala si numai pentru scopurile declarate datele medicale personale ale pacientilor. Datele cu caracter personal nu vor fi puse la dispozitia niciunui tert, cu exceptia partenerilor nostri cu care colaboram pentru efectuarea actului medical: a laboratoarelor / institutiilor medicale autorizate de Ministerul Sanatatii, precum si autoritatilor publice, doar in conditiile speciale ale legii.

5. Temeiul juridic al prelucrarii: Art. 6 Alin. 1 Lit a din UE 2016/679 GDPR, pe baza consimtamantului liber exprimat pentru scopurile declarate prin prezenta nota de informare, Art. 6 Alin. 1 Lit b din UE 2016/679 GDPR, pentru efectuarea demersurilor si serviciilor medicale la cererea persoanei vizate precum si Art. 6 Alin. 1 Lit c din UE 2016/679 GDPR – obligatie legala reglementata de legislatia fiscala. Pacientul este obligat sa furnizeze toate datele necesare si isi asuma intreaga responsabilitate pentru exactitatea si veridicitatea informatiilor furnizate, refuzul de a pune la dispozitie datele solicitate determinand imposibilitatea acordarii serviciilor medicale.

6. Perioada de stocare si prelucrare a datelor: criteriul principal pentru stabilirea acestei perioade va fi relevanta si actualitatea medicala si stiintifica a datelor colectate.

7. Drepturile persoanei vizate: prin prezenta se comunica in mod limpede, concis si neechivoc existenta dreptului de a solicita operatorului acces la datele proprii cu caracter personal, rectificarea, ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, a dreptului la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv profilarea, dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori  restricționarea datelor cu caracter personal, dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment (fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia), precum si dreptul de a depune o plângere în faţa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal cu sediul in B-dul G-ral Gh. Magheru 28-30 Sect. 1, Cod 010336 Bucuresti

CONFIDENTIALITATEA ACTULUI MEDICAL

Extras din Legea drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003 (versiunea actualizata la data 20-Jan-2020)
Capitolul IV: Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului
Art. 21: Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
Art. 22 Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
Art. 23 În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
Art. 24 (1) Pacientul are acces la datele medicale personale. (2)Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observaţie clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii pacientului, cât şi după decesul pacientului, la informaţiile cu caracter confidenţial din foaia de observaţie.”

Norma din 12 Dec-2016 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
“Art. 9 (1) Unităţile trebuie să asigure accesul neîngrădit al pacienţilor la datele medicale personale. (2) Solicitarea privind comunicarea datelor medicale personale se adresează instituţiei medicale în scris, prin completarea formularului „Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale”, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme. (3) Eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se face de către unităţile sanitare în termen de maximum 48 de ore de la înregistrarea solicitării. (4) Eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se face după completarea de către pacient a formularului „Declaraţie privind comunicarea documentelor medicale personale”, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.
Art. 10 (1) În situaţiile în care se solicită informaţii cu caracter confidenţial, unităţile au obligaţia să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora. (2) În situaţiile în care datele referitoare la viaţa privată, familială a pacienţilor influenţează pozitiv stabilirea diagnosticului, tratamentul sau îngrijirile acordate, unităţile le pot utiliza, dar numai cu consimţământul acestora, fiind considerate excepţii cazurile în care pacienţii reprezintă pericole pentru ei înşişi sau pentru sănătatea publică.
Art. 11 (1) La internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, după caz, medicul curant are obligaţia să aducă la cunoştinţa pacientului faptul că are dreptul de a cere să nu fie informat în cazul în care informaţiile medicale prezentate i-ar cauza suferinţă, precum şi dreptul de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său. (2) Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprimă în scris, prin completarea formularului „Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale”, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme.”

Codul de deontologie medicală – Aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Naționale a Colegiului Medicilor din România nr. 3/04.11.2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 981 din 07.12.2016, în vigoare de la 06.01.2017
Capitolul III Secretul profesional şi accesul la datele referitoare la starea de sănătate
Art. 17 Secretul profesional: Medicul va păstra secretul profesional şi va acţionaîn acord cu dreptul legal al fiecărei persoane la respectul vieţii sale private din punctul de vedere al informaţiilor referitoare la sănătatea sa.
Art. 18 Întinderea obligaţiei de păstrare a secretului profesional (1) Obligaţia medicului de a păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv faţă de membrii familiei persoanei respective.(2) Obligaţia medicului să păstreze secretul profesional persistă şi după ce persoana respectivă a încetat să îi fie pacient sau a decedat.
Art. 19 Transmiterea datelor referitoare la sănătatea persoanei(1) Medicul va gestiona informaţia medicală în baza prevederilor prezentului cod, ale legislaţiei în vigoare sau în baza mandatului pacientului.(2) Obligaţia medicului de informare nu mai subzistă în cazul în care pacientul decide, sub semnătură, că nu mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
Art. 20 Derogări de la regula păstrării secretului profesional Derogările de la dreptul fiecărei persoane la respectul vieţii sale private din punctul de vedere al informaţiilor referitoare la sănătate sunt numai cele prevăzute în mod expres de lege.

Sunați Acum